atarashism@blog

奥武蔵に生きる写真家の表現と日常

酒なんか飲んでいる場合じゃない!

地震・・・大津波・・・原発事故・・・放射線・・・

未曽有の大災害・・・

酒なんか飲んでいる場合じゃない!

私は、本日を境に、日常の飲酒をやめにした!